Bootstrap

Қызмет көрсету туралы келісім шарт № ______

ақпараттық жүйелерге абоненттік қызмет көрсету үшін

 

Алматы қ.                                      “____” __________ 2023ж.

 

Бұдан әрі “Орындаушы” деп аталатын ЖК «___________________________»,

_____________________________________ жеке кәсіпкер ретінде бір тараптан, және бұдан әрі “Тапсырыс беруші” деп аталатын ЖШС “_______________________” , ____________ Жарғы негізінде әрекет ететін Бас диеркторы __________________________________ екінші тараптан, бірлесіп ескергенде «Тараптар», жеке айтқанда «Тарап» немесе жоғарыда айтылғандай осы шартты (бұдан әрі-Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді:

 

 

 1.  Шарттың мәні
  1. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің ақпараттық жүйесіне (аппараттық-бағдарламалық кешен) абоненттік қызмет көрсетуге тапсырыс береді, ал Орындаушы өзіне міндеттеме алады. Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтерді қабылдауға және төлеуге міндеттенеді. Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтерді қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.
  2. Қызметтерді көрсету тәртібі мен көлемі осы шарт қосымшаларында, сондай-ақ төменде көрсетілген құжаттар мен оларда көрсетілген шарттар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:
   1.   осы келісім шарт
   2.                         Қосымша №1 – “Сатып алынатын қызметтердің атауы мен саны”
   3.                         Қосымша №2 – “Қызмет көрсету деңгейi туралы келiсiм”
   4.                         Қосымша №3 – “Құпиялылық және ақпаратты жария етпеу туралы келісім”

 

 1.  Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi
  1. Мердiгер мiндеттенедi:
   1.   Тапсырыс берушіге осы Келісімнің шарттарына сәйкес сапалы және белгіленген мерзімде қызметтер көрсету;
   2.  Тапсырыс берушінің аппараттық-бағдарламалық кешенін жұмыс тәртібінде ұстау;
   3.  Қызмет көрсету деңгейi туралы келiсiмде белгiленген жұмыс уақыты iшiнде Тараптар бұрын келiсiлген уақытта жоспарлы және шұғыл сапарлар жасау;
   4.  тапсырыс берушіде туындайтын мәселелер бойынша консультациялық көмек көрсету;
  2. Исполнитель имеет право:
   1.   Тапсырыс берушінің жұмыстарды орындауға сұрау салуын орындаудан бас тарту, егер олар Мердігердің пікірі бойынша бағдарламалық қамтамасыз ету иелерінің авторлық құқықтарын бұзуға әкеп соғуы мүмкін болса;
   2.   Тапсырыс берушіні оның бар екендігі туралы алдын-ала хабардар етіп, осы Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауға үшінші тұлғаларды тарту,
   3.   Осы Келісімнің 3.2-тармағына сәйкес 10 (он) банктік күннен астам уақыт бойы Қызметтер үшін ақы төленбеген жағдайда, алдын ала хабарламай-ақ, Тапсырыс беруші өзінің төлем міндеттемелерін орындағанға дейін қызметтерді көрсетуді тоқтата тұрады немесе Тапсырыс берушіні жазбаша түрде алдын ала хабардар етіп, осы Келісімді біржақты тәртіппен бұзады.
  3. Тапсырыс беруші өз мойнына алады:
   1.   Мердiгердiң қызметтерiне осы Келiсiмнiң 3-бөлiмiнде көзделген мөлшерде және мерзiмдерде ақы төлеу;
   2.   Мердiгер қызметкерлерiнiң қызмет көрсетiлiп жатқан Жабдыққа, LAN және бағдарламалық қамтамасыз етуге қол жеткiзуiн қамтамасыз ету;
   3.   № 1-қосымшаға сәйкес Техникалық қызмет көрсетуге қабылданған Жабдықтың атауы мен санының өзгергені туралы Мердігерді хабардар ету;
   4.   Мердiгермен алдын ала кеңессiз бағдарламалық қамтамасыз етудi орнатпау және компьютерлiк техниканы алмастырмау;
   5.   мердiгердiң қызмет көрсетілетін жабдықты, LAN-ды және бағдарламалық қамтамасыз етудi пайдалану ережелерi жөнiндегi ұсынымдарын орындау;
   6.   Тапсырыс берушінің аумағында қызмет көрсету кезінде Мердігерге осы Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауы үшін қажетті шарттарды ұсыну,
   7.   Мердiгерге осы Келiсiм бойынша өз мiндеттемелерiн орындау үшiн қажеттi ақпарат пен материалдарды беру.
  4. Тапсырыс берушiнiң құқығы бар:
   1.   Мердiгер кез келген уақытта орындайтын жұмыстардың сапасын бақылау.
   2.   Мердiгерден осы Келiсiм бойынша барлық мiндеттемелердi уақтылы, толық және тиiстi түрде орындауды талап етуге.

 

 1.  Көрсетілетін қызметтердің құны және төлем тәртібі
  1. Тараптар ҚҚС-ты қоспағанда, бір күнтізбелік айдағы қызметтер құны ____ теңгені () құрайды деп келісті.
  2. Тапсырыс берушiнiң қызметтерге ақы төлеуi Мердiгер жазып берген шот-фактура негiзiнде шот-фактураның негiзiнде ай сайын шот-фактура айының 10-күнiнен кешiктiрiлмей жүргiзiледi. Осы Келiсiмнiң 3.1-тармағында көрсетiлген күнтiзбелiк ай iшiндегi қызметтiң толық құны төленуге тиiс. Абоненттiк төлем Мердiгердiң ақылы айда көрсеткен қызметтерiнiң нақты көлемiне қарамастан төленедi.
  3. Мердiгердiң күнтiзбелiк ай iшiнде көрсететiн қызметтерiн Тапсырыс берушi Тараптар көрсетiлген қызметтердi (орындалған жұмыстарды) қабылдау-тапсыру актiсiне қол қойған сәттен бастап қабылдады деп есептеледi. Сертификат Тапсырыс берушіге келісуге Мердігер осы Келісімде көзделген қызметтерді көрсеткен ай аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жіберілуі тиіс..
  4. Мердiгерден Актты алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнi iшiнде Тапсырысшы оған қол қоюға немесе Мердiгерге Актқа қол қоюдан дәлелдi бас тартуды жiберуге мiндеттенедi. Егер Тапсырыс беруші Заңға қол қоймаса және осы тармақта көрсетілген мерзім ішінде Мердігерге дәлелді бас тартуды жібермесе, Онда Қызметтер Тапсырыс беруші толық көлемде көрсетті және қабылдады деп танылуға тиіс.
  5. № 1-қосымшаға сәйкес техникалық қызмет көрсетуге қабылданған жабдықтың атауы мен саны өзгерген жағдайда, Тараптардың келісімі бойынша бір күнтізбелік айдағы Қызметтердің құны өзгеруі мүмкін. Мұндай өзгерiс Тараптардың Келiсiмге қосымша келiсiмге қол қоюы жолымен ресiмделуге тиiс.
  6. Қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын ауыстыру, жабдықтарды жөндеуге, жаңғыртуға қажетті тауарларды сатып алу Тапсырыс берушінің келісімімен ғана жүзеге асырылады. Осындай қосалқы бөлшектер, материалдар мен тауарлар үшiн ақы төлеудi Тапсырысшы Шот-фактураны алған күннен бастап 5 (бес) банктiк күн iшiнде Мердiгер жазып берген шот-фактура негiзiнде Тараптармен келiсiлген Қызметтердiң ай сайынғы құнынан тыс жүргiзедi. Тапсырыс беруші қосалқы бөлшектерді, шығыс материалдарын және тауарларды ауыстырудан бас тартқан жағдайда Мердігер Жабдықтың сапасына жауап бермейді.
  7. Мердiгердiң ағымдағы шотына қаражат түскен күн осы Келiсiмге сәйкес Мердiгердiң қызметтерiне ақы төлеу күнi болып табылады..

 

 1.  Тараптардың жауапкершiлiгi
  1. Тараптар осы Келiсiмде көзделген мiндеттемелердi орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Келiсiмге сәйкес жауапты болады..
  2. Мердiгер Тапсырыс берушiге тапсырыс берушi өз бетiнше жүзеге асыратын үшiншi тұлғалардың көрсеткен қызметтерi үшiн жауап бермейдi.
  3. Тапсырыс беруші бағдарламалық қамтамасыз ету иелерінің авторлық құқықтарын бұзған жағдайда Мердігер жауапкершілікке тартылмайды.
  4. Мердiгер жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу үшiн Тапсырысшы өзiне берген жабдық үшiн материалдық жауаптылықта болады.

 

 1.  Форс-мажор
  1. Тараптар алдын ала болжай алмайтын немесе алдын ала болжай алмайтын төтенше жағдайлардың салдарынан осы Келісім бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылуға тиіс, егер бұл сәтсіздік осы Келісім жасалғаннан кейін туындаған форс-мажорлық жағдайлардың салдарынан болса.
  2. 5.1-тармақтың ережелерiнде көрсетiлген мән-жайлар туындаған жағдайда әрбiр Тарап 10 (он) күн iшiнде бұл туралы екiншi Тарапты жазбаша хабардар етуге тиiс..
  3. 5.1-тармақтың ережелерiнде көзделген мән-жайлар туындаған жағдайда Осы Келiсiм бойынша Тараптардың мiндеттемелерiн орындау мерзiмi осы мән-жайлар мен олардың салдары әрекет ететiн уақытқа барабар кейiнге қалдырылуы тиiс..
  4. Егер 5.1-тармақта аталған мән-жайлар және олардың салдары екi айдан астам уақыт бойы қолданысын жалғастырса, Тараптар осы Келiсiмдi орындаудың қолайлы баламалы тәсiлдерiн анықтау немесе оның қолданылуын тоқтату мақсатында қосымша келiссөздер жүргiзуге тиiс.

 

 1.  Келісім-шарттың қолданылу мерзімі
  1. Осы Келiсiм Тараптар қол қойған күннен бастап күшiне енедi және 1 (бiр) жыл iшiнде қолданылады..
  2. Келiсiмнiң қолданылу мерзiмi бiткеннен кейiн, егер тараптардың бiрiнiң оны ұзарту мүмкiн еместiгi туралы немесе оның қолданылуын тоқтату туралы өтiнiшi болмаса, осы Келiсiм мерзiмсiз мерзiмге ұзартылды деп есептелуi мүмкiн..
  3. Осы Келiсiмнiң қолданылуы екi Тараптың өзара келiсiмi бойынша тоқтатылуы мүмкiн.
  4. Келiсiм-шарт Тараптардың бiрiнiң бастамасы бойынша тоқтатылған жағдайда, оған бастамашылық жасаған Тарап бұл туралы екiншi Тарапты жоспарланған бұзу күнiне дейiн 15 күнтiзбелiк күн бұрын жазбаша түрде хабардар етуге тиiс.
  5. Осы Келiсiмнiң қолданылу мерзiмiнiң аяқталуы немесе оның қандай да бiр себептермен мерзiмiнен бұрын тоқтатылуы Тараптарды осы Келiсiмнiң қолданылу мерзiмi аяқталған немесе оның мерзiмiнен бұрын тоқтатылған кезiнде орындалмаған өз мiндеттемелерiн орындаудан босатпайды.

 

 1.  Қорытынды ережелер
  1. Осы Келісім мен келісімдердің (хаттамалардың және т.б.) шарттары мен шарттары құпия болып табылады және жария етуге жатпайды.
  2. Осы Келісіммен реттелмеген барлық мәселелер бойынша тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.
  3. Тараптар осы Келiсiмнiң нәтижесiнде туындауы мүмкiн немесе оған байланысты даулар мен келiспеушiлiктердi келiссөздер жолымен шешу үшiн барлық күш-жiгерiн жұмсауға мiндеттенедi..
  4. Осы Келiсiмнен туындауы мүмкiн немесе онымен байланысты, келiссөздер жолымен шешiлмеген барлық даулар мен келiспеушiлiктердi Төрелiк сот қарауға тиiс.
  5. Осы Келiсiмнiң барлық қосымшалары оның ажырамас бөлiгi болып табылады.
  6. Осы Келiсiм бiрдей заңды күшi бар екi данада жасалды..

 

 1.  ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

Орындаушы:

ЖК “ _________________”

Заңды мекен-жайы: ________________________

ЖСН: ________________________

 

ЖК ____________________

/_______________________

___,______________2023ж.

 

 

Тапсырыс беруші:

ЖШС “________________

______________________”

Заңды мекен-жайы: _____________

_______________________

БИК: __________________

БИН: __________________

_______________________

Бас директор

_______________________

___,_____________ 2023ж.

 

 

Договор на оказание услуг № ______

на абонентское обслуживание информационных систем (программно-аппаратного комплекса)

 

г. Алматы                                          “____”__________ 2023г.

 

ИП «___________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице индивидуального предпринимателя ________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО “_____________ ” именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора __________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

 

 1. Предмет договора
  1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по абонентскому обслуживанию информационной системы (программно-аппаратного комплекса) Заказчика. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
  2. Порядок и объем предоставления услуг определяется в приложениях к настоящему договору а также перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
   1.   настоящий договор
   2.                         Приложение №1 – “Наименование и количество покупаемых услуг”
   3.                         Приложение №2 – “Соглашение об уровне сервиса”
   4.                         Приложение №3 – “Соглашение о конфиденциальности және неразглашения информации”

 

 1.  Права и обязанности сторон
  1. Исполнитель обязуется:
   1.   качественно и в срок оказать Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;
   2.  поддерживать в работоспособном состоянии программно-аппаратный комплекс Заказчика;
   3.  производить плановые и экстренные выезды в предварительно согласованное Сторонами время в пределах рабочего времени, установленного Соглашением об уровне сервиса;
   4.  оказывать консультации по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с оказанием ему Услуг;
  2. Исполнитель имеет право:
   1.   отказать Заказчику в исполнении заявки на работы, если таковые, по мнению Исполнителя, могут привести к нарушению авторских прав владельцев программного обеспечения;
   2.   привлекать для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц, предварительно уведомив об этом Заказчика,
   3.   в случае неоплаты услуг в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора, более чем на 10 (десять) банковских дней, без предварительного уведомления приостановить оказание Услуг до момента исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате, либо расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно письменно известив об этом Заказчика.
  3. Заказчик обязуется:
   1.   оплачивать Услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего Договора;
   2.   обеспечить доступ сотрудникам Исполнителя к обслуживаемому Оборудованию, ЛВС и программному обеспечению;
   3.   уведомить Исполнителя об изменени и наименования и количества Оборудования, принимаемого на обслуживание в соответствии с Приложением №1;
   4.   самостоятельно не устанавливать программное обеспечение и не осуществлять замену компьютерного оборудования без предварительной консультации с Исполнителем;
   5.   выполнять рекомендации Исполнителя по правилам эксплуатации обслуживаемого Оборудования, ЛВС и программного обеспечения;
   6.   при оказании услуг на территории Заказчика предоставить Исполнителю условия, необходимые ему для выполнения обязательств по настоящему Договору,
   7.   предоставлять Исполнителю информацию и материалы, необходимые для выполнения им своих обязательств по настоящему Договору.
  4. Заказчик имеет право:
   1.   контролировать качество работы, выполняемой Исполнителем, в любое время.
   2.   требовать от Исполнителя своевременного, полного и надлежащего выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

 

 1.  Стоимость услуг и порядок оплаты
  1. Стороны, пришли к соглашению, что стоимость Услуг за один календарный месяц ______ тенге ( ), без НДС.
  2. Оплата услуг Заказчиком, производится ежемесячно авансовым платежом, на основании счета выставленного Исполнителем, в срок не позднее 10-го числа расчётного месяца. Оплачивается полная стоимость обслуживания за календарный месяц, указанная в п.3.1 настоящего Договора. Абонентская плата оплачивается вне зависимости от фактического объема услуг, оказанных Исполнителем в оплачиваемом месяце.
  3. Услуги, оказанные Исполнителем в течение календарного месяца, считаются принятыми Заказчиком, с момента подписания сторонами Акта приема-передачи оказанных Услуг (выполненных работ), далее по тексту именуемый - Акт. Акт направляется Заказчику на утверждение не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания месяца, в котором Исполнителем были оказаны Услуги, предусмотренные настоящим договором.
  4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта от Исполнителя Заказчик обязуется подписать его, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта. Если в срок, указанный в настоящем пункте, Заказчик не подпишет Акт и не направит Исполнителю мотивированный отказ, Услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком в полном объеме.
  5.       При изменении наименования и количества оборудования, принимаемого на обслуживание в соответствии с Приложением №1, по согласованию Сторон, стоимость Услуг за один календарный месяц может изменяться. Оформляется такое изменение путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.
  6.       Все замены запасных частей и расходных материалов, приобретение товаров необходимых для проведения ремонта, модернизации оборудования, ЛВС Заказчика, производятся только с согласия Заказчика. Оплата таких запасных частей, материалов и товаров производится Заказчиком сверх согласованной Сторонами ежемесячной стоимости Услуг, на основании счета, выставленного Исполнителем, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета. В случае отказа Заказчика от необходимых замен запасных частей, расходных материалов и товаров, Исполнитель не несет ответственности за качество работы Оборудования.
  7. Датой оплаты Услуг Исполнителя по настоящему Договору, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

 

 1.  Ответственность сторон
  1.       Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
  2.       Исполнитель не несет ответственность за услуги, оказываемые Заказчику третьими лицами, привлеченными Заказчиком самостоятельно.
  3.       Исполнитель не несет ответственность в случае нарушения Заказчиком авторских прав владельцев программного обеспечения.
  4.       Исполнитель несет материальную ответственность за оборудование, переданное ему Заказчиком, для проведения ремонтно-восстановительных работ.

 

 1.  Форс-мажор
  1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
  2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.1, каждая Сторона должна в течение 10 (десяти) дней известить о них в письменном виде другую Сторону.
  3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.5.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
  4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.5.1 и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора, либо его расторжения.

 

 1.  Срок действия договора
  1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года.
  2. По истечении срока действия договора, настоящий Договор может считаться пролонгированным на неопределенный срок, если не существует заявления от одной из сторон о невозможности его пролонгации, либо о расторжении.
  3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию обеих Сторон.
  4. В случае расторжения договора по инициативе одной из Сторон, Сторона, явившаяся инициатором, должна за 15 календарных дней до даты планируемого расторжения, известить другую Сторону об этом в письменной форме.
  5. Окончание срока действия настоящего Договора или его досрочное расторжение по любому основанию не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств, неисполненных к моменту окончания срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения.

 

 1.  Заключительные положения
  1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
  2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан
  3. Стороны обязуются прилагать все усилия, для разрешения споров и разногласий, которые могут являться результатом данного Договора или связанными с ним путем переговоров.
  4. Все споры и разногласия, которые могут вытекать из данного Договора или связанные с ним, нерешенные переговорами, рассматриваются в Арбитражном суде.
  5. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
  6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

 

 1.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

ИП “__________________”

Юр. адрес: ________________________

ИИН: ________________________

 

ИП ____________________

/_______________________

___, ______________2023г.

 

 

Заказчик:

ТОО “________________

______________________”

Юр. адрес: _____________

_______________________

БИК: __________________

БИН: __________________

_______________________

Ген. дир: _______________

_______________________

___, _____________ 2023г.

 

 

 


 

               «        »          2023ж. Келісім-шартқа № 1 Қосымша

 

Тапсырыс берушінің мекен-жайлары. Техникалық қызмет көрсетуге қабылданған жабдықтың атауы мен саны.

 

 1.  Тапсырыс берушінің қызмет көрсету мекенжайлары:

 

т/н

Түрі

Мекен-жайы

1

Кеңселік ғимарат

 ҚР, Алматы қ,

2

Өндірістік үй-жайлар

 

3

Дүкен

 

 

 1.  Техникалық қызмет көрсетуге қабылданған жабдықтың атауы мен саны:

 

т/н

Атауы

Саны

Ескерту

1

Жұмыс станциясы / Дербес компьютер

 

 

2

Желілік жабдық

 

 

3

Сервер

 

 

4

АТС

 

 

5

Оргтехника (принтер, МФУ, копир) *

 

 

6

Коммерциялық жабдық (Штрихкод принтері, Штрихкодты сканер  (=)

 

 

7

Кәсіпорын

 

 

 

 

 

 

 

Осы Қосымшаның 2-бөлiмiнде санамаланған Жабдыққа техникалық қызмет көрсетудi орындау мақсатында Тараптар жұмыс уақытының айлық лимитiн белгiлеу туралы келiсiмге қол жеткiздi.:

 

 • 1 (бір) жоспарлы барып тексеру (жоспарлы техникалық қызмет көрсету );
 •  Тапсырыс берушінің талабы бойынша шұғыл сапарлардың шексіз саны;
 •  Тапсырыс берушінің талабы бойынша қашықтағы қосылымдардың шексіз саны;
 •  Консультациялардың шексіз саны.

 

Тараптардың келiсiмi бойынша техникалық қызмет көрсету жөнiндегi жоспарлы жұмыстар қашықтан қосылу жолымен жүргiзiлуi мүмкiн.

 

ОРЫНДАУШЫ: ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

ЖК «_________________»

 

                 «__» __________ 2023г.                  «___» ________ 2023г.

 

Мөр орны. Мөр орны.


 

               «        »          2023ж. Келісім-шартқа № 2 Қосымша

 

Қызмет көрсету деңгейi туралы  келiсiм.

 

1. Терминдер мен анықтамалар:

 

Ақпараттық жүйе – ақпараттық қамтамасыз етуге және экономикалық қызметті автоматтандыруға арналған бағдарламалық-аппараттық құралдар кешені, Тапсырыс берушінің бизнес-процестері.

Жұмыс станциясы - пайдаланушының жеке жұмыс орны ___________________________ Мониторы, ноутбугі бар компьютерлік жүйе блогы, ДК-нің барлығы.

Инцидент - Тапсырыс берушінің ақпараттық жүйесінің жұмысындағы бизнес-процестердің үздіксіз жұмыс істеуіне әсер ететін бұзылулар.

Сұрау салу - ақау туралы хабарлама немесе пайдаланушының (Тапсырыс берушінің қызметкерінің) сұрау салуы.

Өтінішке жауап беру уақыты - сұрау салуды (пайдаланушының проблема туралы хабарын) алған сәттен бастап алғашқы жауап іс-қимылдары сәтіне дейін өткен уақыт (Тапсырыс берушіге қоңырау шалу, оқиғаның егжей-тегжейін нақтылау, жұмыс уақытын келісу, өтініштің жай-күйінің өзгеруі, телефон арқылы хабарласу сәтіндегі нақты жұмыстың басталуы туралы электрондық пошта).

Келу уақыты - сұрау салуды алған сәттен бастап Тапсырыс берушіге келген сәтке дейінгі уақыт.

Инциденттің сыни деңгейі - оқиғаның Тапсырыс берушінің бизнес-процестеріне  әсер ету дәрежесі.

Жұмыс уақыты - Мердігер Келісім бойынша Тапсырыс берушіге қызмет көрсететін уақыт кезеңі.

 

 

2.   Инцидентті назарға алу және келу уақыты:

 

Инциденттің әсер деңгейі

Қашықтан шешу

Жергілікті  жердегі шешім

 

 Реакция уақыты

 

 Реакция уақыты

 

 Келу уақыты

Жоғары

30 минутқа дейін

30 минутқа дейін

2 сағатқа дейін

Орташа

30 минутқа дейін

30 минутқа дейін

2-4 сағатқа дейін

Төмен

30 минутқа дейін

30 минутқа дейін

Келісім бойынша

 

 

3.  Тапсырыс берушінің жұмыс уақыты:

 

Күндер

ДС

СС

СӘР

БС

ЖМ

СБ

ЖК

Мерекелі күндер

 

Сағат

9.00-

18.00

9.00-

18.00

9.00-

18.00

9.00-

18.00

9.00-

18.00

 

-

 

-

 

-

 

Тапсырыс берушiмен келiсiм бойынша жұмыс уақытынан тыс, демалыс және мереке күндерi жұмыс iстеп тұруы мүмкiн.

 

4.       Өтінімдерді толтыру тәртібі:

 

 Қызмет көрсету туралы сұрау салуларды Тапсырыс берушінің қызметкерлері жібереді (тапсырыс бойынша)

 басымдылық тізімі):

 1. «WhatsApp» арқылы хабарласу. +77472654811
 2. Телефон арқылы +7(747)2654811;
 3. электрондық поштаны [email protected] мекен-жайына жіберу арқылы;

 

 

 

Жеке менеджер (компьютерлерді, компоненттерді, бағдарламалық қамтамасыз етуді, жобалық іс шараларды сатып алу, шартқа түзетулер енгізу және т.б.):

тел: +7(747)2654811

 

 

5.       Компьютерлік техникаға (ақпараттық жүйелерге) абоненттік қызмет көрсетуге енгізілген жұмыстарың тізбегі

 

5.1    Ай сайынғы техникалық қызмет көрсету :

 

         Желілік қосылымдарды және желілік денсаулықты тексеру;

         Жұмыс стансалары мен серверлердің жұмыс істеуін бақылау, операциялық жүйелердің жұмысын оңтайландыру;

         Вирусқа қарсы профилактика;

         профилактикалық қызмет көрсету барысында анықталған ескертулерді жою;

         Жұмыс стансаларын шаңнан тазарту (жылына 1 рет );

         Ақпараттың резервтік көшірмесін жасау, резервтік көшірмелерді тексеру.

         Пайда болған мәселелер бойынша пайдаланушыларға кеңес беру.

 

5.2      Тапсырыс берушінің талабы бойынша орындалатын жұмыстар:

 

         операциялық жүйелер мен бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату, конфигурациялау - Windows, Microsoft, антивирустар, электрондық пошта клиенттерінің, мамандандырылған бағдарламалардың бүкіл желісі.

         «Банк клиенті» жүйелерін, «Интернет-банкинг» жүйелерін, Интернет арқылы есеп беру жүйелерін, CRM жүйелерін, криптографиялық компоненттерді монтаждау және конфигурациялау, электрондық платформаларға қол жеткізу;

         ақаулықтарды диагностикалау, компоненттерді ауыстыру, істен шыққан жұмыс стансаларын, серверлерді модульдік жөндеу (Тапсырыс берушінің қаражаты есебінен қажетті компоненттер үшін ақы төлеу).

         кеңсе жабдықтарын орнату, қосу, конфигурациялау (принтерлер, МФП, сканерлер, көшірушілер);

         желілік акцияларды конфигурациялау, ақпаратқа қол жеткізуді саралау, жергілікті қауіпсіздік саясатын оңтайландыру (өзгерту);

         Қолданыстағы желінің конфигурациясын өзгерту, жаңа компьютерлер мен периферияларды қосу;

         Жергілікті желінің жұмыс қабілеттілігі мен сенімділігін арттыру, желілік жабдықты қосу, конфигурациялау (маршрутизаторлар, ажыратқыштар, жол жоспарлағыштар);

         Компьютерлік техниканы, шығыс материалдарын және бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуға (іріктеуге, сатып алуға, жеткізуге) көмек көрсету;

         Жұмыс стансаларын, серверлерді, желілерді сақтауды әкімшілендіру;

         Әр түрлі сервер рөлдерін баптау, қолдау;

         Серверді оңтайландыру және вирусқа қарсы қорғау;

         кеңестер, жұмыстарды оңтайландыру және Тапсырыс беруші пайдаланушыларының серверлерін, жабдықтарын және бағдарламалық қамтамасыз етуін пайдалану процесінде туындайтын проблемаларды шешу жөніндегі ұсынымдар;

         байланысты қызметтерді жеткізушілермен техникалық мәселелерді шешу және өзара іс-қимыл жасау;

         телефонияны баптау (call-орталық, телефон).

 

5.3      Баптау және қызмет көрсету жөніндегі қызметтер:

 

         1С орнату, дерекқорларды пайдаланушыларға қосу;

         Кесте бойынша деректер базасының резервтік көшірмелерін жасау және деректер базасының резервтік көшірмелерін жасауды автоматтандыруды бақылау;

         Техникалық міндеттерді шешу үшін резервтік көшірмелерден 1С деректер базасын қалпына келтіру;

         орындаумен байланысты техникалық міндеттерді шешу;

 

6.       3.1-тармақтың бағасына енгізілмеген қосымша жұмыстардың тізбесі осы Келiсiмнiң қолданысы

         LAN орнатуы;

         Бейнебақылау жүйелерін орнату және қолдау;

         Кіруді басқару жүйелерін орнату, қолдау;

         Ноутбуктарды, ДК-ні, компьютер компоненттерін компоненттік жөндеу;

         Ұйымдастыру техникасын жөндеу, патрондарды толтыру.

 

ОРЫНДАУШЫ: ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

ИП «__________________»

 

                 «____» ________ 2023г.                  «___» _________ 2023г.

 

Мөр орны. Мөр орны.


 


               от «      »          2023ж келісім-шартына № 3-Қосымша.

 

Құпиялылық және ақпаратты жария етпеу туралы келісім .

1.   Келісімнің мәні

1.1. Осы Келісімді орындау шеңберіндегі тиімді өзара іс-қимылды Тапсырыс беруші Мердігерге құпия ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ете алады (бұдан әрі «Ақпарат» деп аталатын)

1.2. Ақпаратқа қол жеткiзу жұмысты орындау үшiн қажеттi көлемде қамтамасыз етiлетiн болады.

1.3. Осы Келiсiмнiң ережелерi ол бар бұқаралық ақпарат құралдарына қарамастан және ол қандай нысанда көрсетiлгенiне қарамастан, кез келген Ақпаратқа қолданылады.

1.4. Осы келiсiмде коммерциялық құпия үшiншi тұлғаларға белгiсiз болуы салдарынан iс жүзiнде немесе әлеуеттi коммерциялық құны бар, заңды негiзде еркiн қол жеткiзу мүмкiндiгi жоқ және құпиялылықты сақтауға иесi барлық мүмкiн шараларды қабылдайтын кез келген ақпаратты бiлдiредi.

1.5. Тараптардың өзара қарым-қатынастарына немесе міндеттемелеріне қатысты материалдық бұқаралық ақпарат құралдарындағы құжаттар (шарттар, ерекшеліктер және т.б.) Тараптардың өзара келісімі бойынша сауда құпиясы режимінде сақталуы тиіс.

2.   Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi

2.1. Мердiгер тапсырыс берушiнiң осы Келiсiм бойынша өз мiндеттемелерiн орындауына байланысты оған белгiлi болған құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеуге мiндеттенедi..

2.2.   Мердiгер өз мiндеттерiн орындау кезiнде алынған ақпаратты Тапсырыс берушiнiң мүддесiнде ғана пайдалануға мiндеттенедi.

2.3. Осы Келiсiмнiң қолданылу мерзiмi аяқталғаннан кейiн 5 (бес) жыл iшiнде Мердiгер осы Келiсiм бойынша өз мiндеттемелерiн орындауға байланысты алынған ақпаратты пайдаланбауға мiндеттенедi..

2.4. Мердiгердiң материалдық (схемалар, сызбалар, хаттар, фотосуреттер және т.б.) және материалдық емес нысандарда алған барлық ақпараты Тапсырыс берушiнiң айрықша меншiгi болып табылады және тек осы келiсiмнiң шарттарына сәйкес пайдаланылады.

3.   Тараптардың жауапкершiлiгi

3.1. Мердiгер Тапсырысшыға осы Келiсiм бойынша Мердiгердiң мiндеттемелерiн бұзуына байланысты келтiрiлген барлық шығындарды өтеуге тиiс.

3.2. Мердiгер өз мiндеттемелерiнiң қандай да бiр бөлiгiн толық немесе iшiнара орындамағаны үшiн, егер орындамау Келiсiм жасалғаннан кейiн Тараптар алдын ала болжай алмайтын және ақылға қонымды шаралармен кедергi жасай алмайтын төтенше оқиғалардың нәтижесiнде туындаған форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесi болып табылса, жауапты болмайды.

 

ОРЫНДАУШЫ: ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

ЖК «__________________________ »

 

                 «____» ________ 2023г.                  «___»_______2023г.

 

Мөр орны. Мөр орны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к Договору №               /23 от «              »               2023г.

 

Адреса заказчика. Наименование и количество оборудования, принимаемого на обслуживание.

 

 1. Адреса для обслуживания Заказчика:

 

п/п

Тип

Адрес

1

Офисное помещение

 РК, г. Алматы,

2

Производственное помещение

 

3

Магазин

 

 

 1. Наименование и количество оборудования, принимаемого на обслуживание:

 

п/п

Наименование

Кол-во

Примечание

1

Рабочая станция

 

 

2

Сетевое оборудование

 

 

3

Сервер

 

 

4

АТС

 

 

5

Оргтехника (принтер, мфу, копир)*

 

 

6

Торговое оборудование (принтер штрих-кодов, сканер штрих-кодов

 

 

7

Предприятие

 

 

 

 

 

 

 

Для выполнения работ по обслуживанию Оборудования, перечисленного в п.2 настоящего Приложения, Сторонами достигнута договоренность, установить ежемесячный лимит рабочего времени в количестве:

 

 • 1 (один) плановый выезд (планово-профилактические работы);
 • неограниченное количество экстренных выездов, по заявке Заказчика;
 • неограниченное количество удаленных подключений, по заявке Заказчика;
 • неограниченное количество консультаций.

 

По согласованию Сторон, планово- профилактические работы могут проводиться путем удаленных подключений.

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

ИП «________________________»

 

                 «01» ____________ 2023г.                  «01» ___________ 2023г.

 

М.П. М.П.


Приложение №2 к Договору №               /21 от «              »               2021г.

 

Соглашение об уровне сервиса.

 

7.       Термины и определения:

 

Информационная система - комплекс программно - аппаратных средств, предназначенный для информационного обеспечения и автоматизации хозяйственной деятельности, бизнес- процессов Заказчика.

Рабочая стация - персональное рабочее место пользователя. Системный блок компьютера с монитором, ноутбук, моноблок.

Инцидент - нарушение в работе информационной системы Заказчика, которое оказывает влияние на бесперебойную работу бизнес-процессов.

Заявка - сообщение о проблеме или обращение пользователя (сотрудника Заказчика).

Время реакции на заявку - время, прошедшее с момента поступления заявки (сообщение пользователя о проблеме) до момента первых ответных действий (Звонок Заказчику, для уточнения деталей инцидента, согласования времени проведения работ. Электронное письмо об изменении статуса заявки. Фактическое начало работ в момент обращения по телефону).

Время прибытия – время, прошедшее с момента поступления обращения, до момента прибытия к Заказчику.

Уровень критичности инцидента - степень влияния инцидента на бизнес-процессы Заказчика.

Рабочее время – период времени, в пределах которого Исполнитель оказывает услуги Заказчику в рамках Договора.

 

 

8.       Время реакции и прибытия по инцидентам:

 

Уровень критичности инцидента

Удаленное решение

Решение с выездом к заказчику

 

Время реакции

 

Время реакции

 

Время прибытия

Высокий

До 30 минут

До 30 минут

До 2 часов

Средний

До 30 минут

До 30 минут

До 2-4 часов

Низкий

До 30 минут

До 30 минут

по согласованию

 

 

9.       Рабочее время Заказчика:

 

Дни

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

Праздничные дни

 

Часы

9.00-

18.00

9.00-

18.00

9.00-

18.00

9.00-

18.00

9.00-

18.00

 

-

 

-

 

-

 

По согласованию с Заказчиком, возможно проведение работ в нерабочее время, выходные и праздничные дни.

 

 

 

 

 

10.    Порядок оформления заявок:

 

Заявки на обслуживание отправляются сотрудниками Заказчика  порядке

приоритетного списка):

 1. Обращение через «WhatsApp». +77472654811
 2. По телефонам +7(747)2654811;
 3. Отправкой сообщения по электронной почте на адрес [email protected];

 

 

Персональный менеджер (закупка компьютеров, комплектующих, программного обеспечения, проектная деятельность, внесение изменений в договор и т.п.):

тел: +7(747)2654811

 

 

11.    Перечень работ, включенных в абонентское обслуживание компьютерного оборудования (информационных систем)

 

11.1 Ежемесячные планово-профилактические работы:

 

         проверка сетевых соединений и работоспособности сети;

         контроль показателей рабочих станций и серверов, оптимизация работы операционных систем;

         антивирусная профилактика;

         устранение выявленных в ходе профилактических работ замечаний;

         чистка рабочих станций от пыли (1 раз в год);

         резервное копирование информации, проверка резервных копий.

         консультирование пользователей по возникающим вопросам.

 

11.2  Работы, выполняемые по заявке Заказчика:

 

         установка, настройка операционных систем и программного обеспечения - вся линейка Windows, Microsoft, антивирусы, почтовые клиенты, специализированные программы.

         установка, настройка систем "Банк Клиент", систем "Интернет-банкинга", систем сдачи отчетности через Интернет, CRM-систем, криптографических компонентов, доступов на электронные площадки;

         диагностика неисправностей, замена комплектующих, модульный ремонт вышедших из строя рабочих станций, серверов (оплата необходимых комплектующих за счет Заказчика).

         установка, подключение, настройка оргтехники (принтеры, МФУ, сканеры, копиры);

         настройка общих сетевых ресурсов, разграничение доступов к информации, оптимизация (изменение) локальной политики безопасности;

         изменение конфигурации действующей сети, подключение новых компьютеров и периферийного оборудования;

         увеличение производительности и надежности локальной сети, подключение, настройка сетевого оборудования (роутеры, свитчи, маршрутизаторы);

         помощь в приобретении (подбор, закупка, доставка) компьютерного оборудования, расходных материалов и программного обеспечения;

         администрирование рабочих станций, серверов, сетевых хранилищ;

         настройка, поддержка различных ролей серверов;

         оптимизация работы серверов и антивирусная защита;

         консультации, выдача рекомендаций по оптимизации работы и решению проблем, возникающих в процессе работы серверов, оборудования и программного обеспечения пользователей Заказчика;

         взаимодействие и решение технических вопросов с поставщиками смежных Услуг;

         настройка телефонии (виртуальная АТС, телефоны).

 

11.3  Услуги по настройке и обслуживанию 1С:

 

         установка 1С, подключение баз пользователям;

         создание архивных копий баз и контроль над автоматизацией создания архивных копий баз по расписанию;

         восстановление баз из резервных копий для решения технических проблем;

         решение технических проблем, связанных с работоспособностью 1С;

 

12.    Перечень дополнительных работ, не включенных в стоимость п. 3.1

настоящего договора

 

         монтаж ЛВС;

         монтаж, поддержка систем видеонаблюдения;

         монтаж, поддержка систем контроля доступа;

         компонентный ремонт ноутбуков, моноблоков, комплектующих компьютеров;

         ремонт оргтехники, заправка картриджей.

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

ИП «_________________»

 

                 «01» ___________ 2023г.                  «01» __________ 2023г.

 

М.П. М.П.


Приложение №3 к Договору №               /23 от «              »               2023г.

 

Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации.

4.   Предмет соглашения

4.1.       Для эффективного взаимодействия в рамках исполнения настоящего договора Заказчик может предоставить Исполнителю доступ к конфиденциальной информации (далее – «Информация»)

4.2.                Предоставление доступа к Информации будет производиться в объеме, необходимом для выполнения работ.

4.3.            Положения настоящего Соглашения распространяются на любую Информацию независимо от того, на каких носителях она содержится и в какой форме выражена.

4.4.                Под коммерческой тайной в настоящем соглашении понимается любая информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и к сохранению конфиденциальности которой обладатель принимает все возможные меры.

4.5.         Документы на материальных носителях относительно взаимных отношений или обязательств Сторон (договоры, спецификации и т.п.) сохраняются в режиме коммерческой тайны по взаимному согласию Сторон.

5.         Права и обязанности сторон

5.1.       Исполнитель обязуется не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, ставшие ему известными в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Договору.

5.2.     Исполнитель обязуется использовать сведения, полученные при исполнении своих обязанностей, лишь в интересах Заказчика.

5.3.    В течение 5 (пяти) лет после окончания действия настоящего договора Исполнитель обязуется не использовать информацию, полученную в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Договору.

5.4.    Вся информация, составляющая коммерческую тайну и полученная Исполнителем в материальной (схемы, рисунки, письма, фотографии и пр.) и нематериальной формах, является эксклюзивной собственностью Заказчика и используется только на условиях настоящего соглашения.

6.         Ответственность сторон

6.1.        Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, возникшие в связи с нарушением Исполнителем обязательств по настоящему Соглашению.

6.2.                Исполнитель не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой части своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

ИП «____________»

 

                 «01» ________ 2023г.                  «01» ________ 2023г.

 

М.П. М.П.

 

 

 1-бет

 

Converted to HTML with WordToHTML.net